A fáraók királycímei magyar nyelven íródtak, ma is jól olvashatók - A hieroglif írás is magyar írás!

Van-e a világon még egy nép, amelynek ilyen ősi írott emlékei volnának, mint a magyar népnek?


A hieroglif írás is magyar írás.

A fáraók királycímei magyar nyelven íródtak...ma is jól olvashatók...

Várták Isten Fia születését...

Az istenek nem istenek, csak híres őseink, szentek, akik magyarok a vízözön utánról...
A piramisok és templomok szövegei magyar nyelven jól olvashatók...
A sírokban, koporsókon is magyar szövegek olvashatók...


Hittek a halál utáni életben. Tudták, hogy van ítélet, Pokol és Mennyország.
Ez az oldal a Magyar rovásírás leletek megfejtései és képei folytatása.

Az ősi magyar rovás és hieroglif írás mássalhangzós írás. Megfejtése nehéz, mert a magyar nyelvbe más magánhangzók behelyettesítésével más szót és értelmet kapok. Lehet több olvasata is egy szövegnek. Pl: R jelét olvashatom ar, ár, er, úr, űr, ra, rá, re, rí, ró, stb szótagként. Ugyanígy minden mássalhangzónkhoz tudok magánhangzókat kötni. Az itt bemutatott olvasataim közül mindezeket figyelembe vettem. Minden mássalhangzót felhasználtam, egyet sem hagytam ki, egyet sem cseréltem fel a szavak értelme megfejtésekor. A korabeli író meghagyta az utókorban élő olvasóknak az értelmezés szabadságát, de csak magyar nyelven.

A kövek fognak megszólalni...


Magyarul jól olvasható nemzeti kincsek képeit és elolvasásuk módját mutatom be, melyek sok esetben a történelem előttről, a bibliai időkből, az őskorból, vagy a vízözön előtti időkből származnak. A legrégibb leletet 14 ezer évesre becsülték. A kincsek korának meghatározását idegen nyelvű kutatók írják le internetes honlapjaikon, melyeket tudományos módszerekkel ellenőriztek, de arra nem jöttek rá, hogy

BIZONYÍTÉKOK MAGYAR NYELVŰEK.

Több feliratot én fordítottam először rovás-magyar betűről a mai írásunk szerinti latin-
magyar betűkre.

Ezen a honlapon a bizonyítékokat mutatom be, hogy a híres Egyiptomi Birodalom Magyar Nyelvű állam volt, a fáraók magyarok voltak, az isteneknek nevezett személyek nem istenek, de híres emberek a Vízözön utáni korból. A legtöbb bemutatott leletet én fordítottam magyar - hieroglif írásról mai latin betűs írásunkra.

Minden jel mellé beírtam a mai betűinket, nem tettem hozzá, nem vettem el belőle, minden jelet felhasználtam és összeolvastam.


(A magyar népek egyik legcsodálatosabb országa, ma Egyiptom.)

Az magyarkodik, és azt mondja a magyarkodás vádját, aki kevésbé magyar. Az nacionalista és az mondja a nacionalizmus vádját, aki kevésbé hazafi.Tutanhamon koporsóján magyar szöveg van


Tutanhamon (=Tudónk a Mén) koporsójának talpazatán is magyar szöveg van, ezt már természetesnek veszi mindaz a kedves olvasó, aki az előző címeknél 129 hieroglif leletet velem olvasott.

 A szöveget balról jobbra olvasom, oszloponként fentről lefele, a képre írtam  sorszámokkal, az olvasás menetét.Az írásjeleket, olvassuk közösen: 1. Népe két honában, Nap Képe, 3 nép ura két honban(honból) 
 2. hívta (értsd: a kar lefele áll, meghalt) királyodat ki, Isten-be (értsd: Isten a királyt magához hívta). 
 3. Hunok magyar király ura, Úr képe (értsd: Isten képe, földi helyettese.) Hármak
 4. nagy főura (ez a fáraó szó), Úrfőnk, élet honában él/úr ( a jelet kétféleképp tudom olvasni, ha az élet honában, tehát az Örök életben él, - értelmes a mondat. Ha az örök életben úr, -értelmes a mondat.).
 5. Itten árpádi magyar honi hódolók Napúr Nagyurat
 6. három magyarok Napurát (értsd: Napkirályát) Népe honába kíséri koporsóját. ( A járó lábak a koporsót jelentő doboz alatt.)

Most az alsó oszlopokat olvasom a képen bejelölt sorrendben. Mikor középre érünk, a képírást kell olvasni, utána befejezésül ismét a jeleket .

7, Fő jó  magyar (mai szórendünkkel: Jó Főmagyar) a nagy trónod Szüze idebent honodban (értsd: a koporsóban őrzi a tested).

8, Napúrban pap magyar főn nagyúr király. Úr Isten

9, honában, Istennél hazájában Magyar...

Most a képírás jeleit olvasom össze, beírtam a színes képre:

Nagy alakú úrnő, a szűz, a kinek tollas kezei felfelé állnak. Aki ránézett, azonnal tudta a képírási jelentését:

Magyarok Nagyasszonya,  Királynője, a Szűz. (Innen az Ízisz név)

Magyar Arany Országban (értsd: Arany Magyarország) itt úrnőd ( szem+orr+száj+nyak = összecsengése Szemországnak, itt ) Napországnak


Füle: árpádi,

kendője: nemes,

nyakéke: úr,

mellei: nő. Együtt olvasva:  Arany Magyarországnak,  Napországnak árpádi nemes Úrnője.

Tollak: magyarok,

karja áll: király,

alakja: nő, úrnő.

Széke: Arany Magyarország honában védelmezőt...

10, rövid oszloppal folytatom: kap a magyar (haza).(Mai megfogalmazással: A népe abba a földbe temeti urát a Napkirályt, amit tőle kapott, hogy azon élni tudjon.)

Összefoglalva:

Megtudtuk Tudónk a Mén magyar királyról, hogy a mai fogalmainkkal Alsó és Felső Egyiptom ura volt, 3 nép ura. (Már korábban írtam: magyarok, kusok, hunok ura.) A földön Isten képe, helyetteseként uralkodott, de most Magyar Isten magához hívta az Örök Életbe. Népei kísérik a koporsóját a sírhoz (holtak honába). A Főmagyar testét és koporsóját a Szűz őrzi. 

Ő a Magyarok Nagyasszonya, Királynője. Arany Magyarországnak, Napországnak árpádi nemes Úrnője. Arany Magyarország védelmezője.

A népe imádkozik királyáért  és abba a földbe temeti urát a Napkirályt, amit tőle kapott, hogy azon éljen.


MInd magyar nyelven jól érthető csodálatos szöveg, Kr. e.: 1330-40 körüli időből. Kb háromezer évvel megelőzi a Halotti beszédet. (Isten neve Magyar, ezért még Petőfinél is a Magyarok Istenére esküszünk...most is van Magyarok Nagyasszonya ünnepünk.) Hagyományaink régebbiek mint gondolták...

Árpád neve gyakran szerepel, királyaink (fáraók), híres őseink az ő leszármazottainak tartják magukat. Árpád vezérünknek tudatosan választották e nevet. Az ősi időkben egy Árpád a vízözön után szervezte meg az újrakezdést.

 Katt: Árpád neve a Régi Keleten  "Ezen a területen az eredeti lakosság igen hosszú ideig, a jelen időszámítás 635. esztendejéig folyamatosan élt."


 • A helyes olvasás első feltétele az, hogy minden egyes jel hangértékét felhasználom egyet sem hagyva ki, egyet sem módosítva. Jelen és minden esetben ez így történt.
 • A második ismérv az, hogy eredményül értelmes mondatot kapunk amelyben a szavak egymással szoros gondolati egységbe kapcsolódnak! Olvasatom ennek a kívánalomnak is megfelel.
 • Végül harmadszor legyen meg az írásnak a korra jellemző fonetikus grafikája. Ezt is látjuk. Írástechnikailag tehát nem lehet az olvasás ellen kifogást emelni. A helyes megfejtésnek azonban tárgyi ismérvei is vannak, ezeket láttuk.IV Ramszesz magyar szövege
Első sor: Úr-bot és az értelemhatározó ember, úr jel.

Ár+pád úrnak is tudom olvasni, az összecsengés alapján megvan a neve: ÁRPÁD ÚR, Maat-jel az úr fején, fentről lefele olvasva: magyar úr, az egész az úr, ura keretben:

Mai szavainkkal: Árpád úr a magyarok ura.

Második sor: Úr, Ra jel, Ma jele majd a Sa, Se jel kampója. Utolsó jel Esthon, vagy Isten jele. Összeolvasva: Úr mása, Esthon ura.


I Széthi fáraó szövege

A feliratokban hemzsegnek a magyar kifejezések.

Menmaatré a lexikon szerinti olvasata. Ez ismét hibás olvasás. a szótagokat összekeverve kiraktak egy nevet.
47-i-szeti.pngOlvassák velem helyesen, sorrendben:

Az első jel: Napúr

Középső jel: magyar.

Harmadik jel: mén. Az egész az ura keretben van.


Napúr, magyar mén  úr. (Értik? Nem hagytam ki, nem cseréltem fel az írásjeleket, mégis értelmes.)

1 Ramszesz (=Úr mása) fia Szethi fáraó (=Setét úr) volt, Kr.e. 1290-1279.

Olvassuk tobább magyar szövegeit:1, Magyar Bikád, a háza Magyar Théba. Seregek útjainak ura.

Mai szavainkkal: Magyarok Bikája.

A jel Théba (= a galambok= tubik sokaságáról elnevezett Tubi város mellett kombinálva van a kusok, róluk feljebb írtam, fő-kos = fokosával ami az uralkodóik jogara volt.2, A képet kinagyítva, kimásolva ennyi gyakorlat után már Önök is magyarul tudják olvasni.

Mai szavainkkal: Magyar Népek Ura, Bika mása, 3 Magyar Föld, Élet Földjének Ura. Ős (fő)apátok, Uratok.3, Mai szavainkkal:

Magyar Bika Háza,

(A kutya-fej = anubis görögösen, magyarul olvasva=)

A Nép ŐSE Ős-uratok, 3 Magyar Föld Népeinek Ura.
4, Akik velem olvasták a kezdetektől, kívülről ismerik a magyar jelek összeolvasását.

Istentől Eredt, Úr-Mén, mai nyelvezetünkkel: Istentől Eredt Mén Úr.


5, Ki+ra (=király), másik olvasata Kő+úr (= ország ura) Mindkét olvasat ugyanazt jelenti.

Apátok, az ülő sertésfejű jel: Sertés úr ( a kusok királya, vezetője, róluk még szó lesz) ura a földnek.

Mai olvasattal: Király Apátok, Sertésföld Ura.


 Tehát a Setét úr (Szethi fáraó) uralkodói címei magyar nyelven szólnak. Ő is magyar király volt Egyiptomban, aminek régi neve Mennyei föld, Égi-Ta, Ménnek-országa, Mennyország, Magyarország volt.

 Török testvérnépünk Egyiptomot ma is Musirnak, Magyarnak nevezi. Erről a hétországi leleteknél már írtam.


Tutanhamon ládája magyar felirattal

Tutanhamon (=Tudónk a Mén) királyunk ládája kanópuszedényekkel.

A láda sarkain ember alak van.
A szövegoszlopra mutató kéz állapota:

marka: ma,
karja: kar, (kettő van belőle: karok)
felkarja: es, esz, ez.

Az ember: úr.

Mivel mindkét oldalról a karok jól látszanak, többesszámban olvasom.

MA+KAROK+URA EZ. = MAGYAROK URA EZ.
Ki a magyarok ura? Megmondja a szöveg, amire mutat:
Most a megszokott módon olvassuk el a magyar szöveget. Mellé írtam a hieroglifák mai betűink szerinti kiejtését.Lemásoltam a jeleket:Képírás: MAGYAROK URA EZ.

1, oszlop, jobb oldal:

Fő árpádi jó magyar trón Honura itt hunok, magyarok nagyura élete (értsd=életének) edények (értsd=edényei) ezek. 3 fő néped (nek) ura. A Mén, élet Magyar Tudója, Isten Társa Úr.

2, oszlop, bal oldal:

Fő Árpádunk, trónodat hunok, magyarok Úr Képe, honok nagy főura (=fáraója) ma ez. Esti (értsd= nyugati) Napúr. Isten trónján Nap(úr) képe, népe ura.

Megtudtuk a leletről, hogy Tudónk a Mén magyar király, a hunok és magyarok ura volt. Az élete szervei edényei ezek. 3 fő népnek volt az ura, ( a harmadik a kusok vagy fekete magyarok voltak). Már nem él, ezért Isten társa, tehát Istennél van. A népe urát Isten a trónjához engedte, hozzá lett hasonló, nem isten, hanem isten képe, aki Árpád nemzetségéből származik.

Ezért fontos tudnunk, hogy Árpád a hon visszafoglaló fejedelmünk miért kapta ezt a híres nevet. Egyiptom = Égi-ta királyai is az ős Árpádtól származtatták magukat. Ők sem Árpád-házi királynak, hanem a Sólyom (Turul) nemzetség királyainak nevezték magukat, és szövegeiket magyar nyelven írták.

Árpád,  Bendegúznak vére, (Atilla apja) Etel (ma Don) folyó melletti Szkíta földön élt, mikor a csatát vesztett Csaba királyfi megkereste, a krónika szerint szellemi frissességben, agg testben találta nagyapját. Fia Ügyek gyermeke Úr-Mása (=Álmos), az ő fia Árpád. A 7 ismert bolygó szerint 7 törzs szövetségébe szerveződött 108 nemzetséggel jól szervezett program szerint jöttek, hogy helyre állítsák Atilla királyunk országának egységét, melyet a megszállók, és honi fejedelmek szétdaraboltak, mint Mai időnkben is Trianon után szétdarabolva van országunk, 2/3-ad részben megszállás alatt.

A hét fejedelmi személy vérszerződést kötött. Egy nép köréből valók, 7 magyarnak hívják, olyan elő nem forulhatott, hogy van köztük aki nem magyar. Pogányok voltak? A hitet, amit esküjükkel tettek, megtartották. 7 erőt, energiaáramlást egybekötöttek. 

Krónikáink szerint az Álmos azt jelenti, Szent. Bejöttek Munkács váránál, megpihentek.  Már Atilla idejében is így nevezték. Következő állomás Hunvár (Ungvár), a halhatatlan istennek  hálaálkozatot mutattak be. A Kárpát-medencén belül, hogy áldás legyen a vállalkozáson, Isten áldását kérik.  (Az ősi irat a Szentáromságot ismeri, és beszél a Szentről, Lélekről, Atyáról, Fiúról.) Álmos vezetője a Szentlélek, Árpád vezetője a Mindenség Istene. Az öreg szent ember története itt nem folytatódik, fia, Árpád lesz a vezér. Az Úr 677-ik esztendejében, ki az úr, maga Jézus. (Anonimusz.)   Erdélyben van a honvisszafoglaló magyarság.

Sehol nem olvasunk arról, hogy Álmost feláldozták volna, arról sem, hogy a nép a vezetőjét megölte volna. Egy vezetőt, fejedelmet, szent embert nem ölünk meg. (Ez a fajta fordítás van a köztudatban: Álmost megölték?) Bent vannak a Kárpát-Magyarországon, Atilla örököseiként. Az eredeti latin szöveg mit ír? Okciszus est = Naplemente = mi a jelentése: elszenderült, Álmos örökre elaludt. Ha az ember elhunyt, leáldozott a napja, bealkonyult neki.  Ma is használjuk, eljött az életnek a vége.

 Bejöttek Atilla örökségét átvenni, és Árpád vezeti tovább a rend és egység helyreállítását. Az őshazát szétdarabolva találja. (A Bizánci császár Géza fejedelem idejéig a magyar fejedelmek adófizetője volt. Bazileusz Romanum = A Római királyi ház. Ő a Római Birodalom ura volt. Kelet-Római Birodalomba Konstantin császárral az elit áttette a székhelyét. Rómában a Pápa maradt.)

A szellemi egyég után ismét létre jön a területi egység.


Szeneferka fáraó magyar szövege

Neferszeka névnek is fordították. Nefer+szeka = Nagyúr+széke.

A nagyúr jelet neter, nefernek írják idegen nyelvű kutatók, és sejtik, hogy főurat jelent.

A kampós jel: sze-nek írják, mi tudjuk: EZ, esz szótag.

A két felfelé álló kar  összeolvasva: kar+áll, Ka-nak olvassák a kutatók is, de nem jönnek rá, hogy magyarul értelmes betűzést írnak.

Lássuk, minek olvashatjuk.
Mai nyelvezetünkkel: MAGYAR NAGYÚR, EZ a KIRÁLY.


Ahhotep királynő és Jahmesz fáraó Középen , kör alakú ékszerek, jelentése: úr, ar, ra. Három méh alakú dísszel van összekötve. A képírásban

méh+arok összecseng a ma+arok = magyarok ura címmel.

A lexikon szerint: " Nem világos, hogy az  Ahhotep nevével fennmaradt tárgyak egy vagy két személyhez tartoznak-e... Jahmesz fáraó anyjának nevezi."

Olvassuk el hieroglif nevét:


A szekerce fejéről egy jól olvasható képet küldött egy olvasónk. Ugyanez van a lexikon képén is. Lemásoltam a jeleket, olvassuk össze az üzenetét.
 Jobbról-balra olvassuk: Nagy főúr, kő (értsd: ország) ura.

Jobb oldali keret: Úr nép, feketék ura.

Bal oldali keret: Úr, Hold mása. ( Mindegyik az  úr, ura keretbe írva.)

A dísz szekercén egy jelenet következik, a bika farokkal ábrázolt uralkodó valakit legyőz.

Alatta a szárnyas griffnek nevezett ábrázolás fejénél az első oszlop jeleit jól látom:

Mén ez, ma itt. (Ma ő a király, ha mai szavainkat használom.)

Az állat feje sólyom, turul fej.

Madár szárnya kiterjesztve: magyar védelmező, magyarok védelmezője.

Oroszlán teste: ősi neve magaru: magyar úr.

Együtt: Győzedelmes bika, a Mén ez, magyarok védelmező ura.

Egy olvasónk szerint Montu van a leleten. Miképp tudjuk ezt a félreértést eloszlatni?

Montu magyar szövegét már bemutattam. Egyezik a Mén ez írással, a többi írásjel különbözik, ezért szerintem nem Montu győzelméről, hanem a fejsze tulajdonosa győzelméről ír a lelet.

A lexikonban olvashatjuk: A királynő " Egy I. Jahmesz idejéből származó sztélé tanúsága szerint katonai csapatokat irányított és részt vett Théba védelmében („gondoskodott Egyiptomról, vigyázott a katonáira, visszahozta a szökevényeket és összegyűjtötte a dezertőröket, megbékítette Felső-Egyiptomot és kiűzte a lázadókat.”)] Nem tudni, ez pontosan mikor játszódott le a hükszósz háború során; talán Szekenenré vagy Kamosze halála után..."

Ebből az információból ismét megtudjuk: Hyksosok = Hét – sasok hun törzse  uralkodott Egyiptom felett.


Ozirisz a Királyok Völgyében


Ozirisz jelentése: Ősúr.

A kép Meren-Ptah fáraó sírjában, a Királyok Völgyében található.

"Édesapja, a legendás II. Ramszesz hosszú uralkodása után, már idős emberként került a trónra."

Nézzük a leletet:  Ősúr, Napország ura:
Merenptah fáraó eredeti neve magyar nyelven olvasva: (Felső képen jobbról-balra.)
1, Népe 3 várában, Magyarok élete apja. Hona Égi-ta, Úrfő urunk. (Ez az egyiptológusok fáraó neve.)

2, Népe 2 honában Úrős. Ősúr, honában magyaroknak ura.

Nézzük tovább, ki volt ő:

3, Napúr trónján úr, a Szent honban. (Szent hazának Jézus, Isten országát nevezi. Aki a túlvilágon él, a magyarok hite szerint is Szent hazában élt.)

4, Magyarok, hunok királya (országa, úr széke),

5, Nagy főura honi árpádi (úr-bot)...?.../itt nem tudom megállapítani nincs e még írásjel, ezért beírtam a képre Ozirisz = ősúr alakjának írásjelei összeolvasását, -nézzék  e lap tetején- ha értelmes, ez a mondat folytatásának befejezése.
Nézzük a képen 6 jellel : Ősúr, 2 Napország ura, Szemúr képe ez..

Maga a fáraó a kendős uralkodó, minden mozdulata írásjel, a rendelkezésre álló leletről nem tudom biztonsággal tovább olvasni. Így is bizonyítottam, hogy a lelet magyarul jól olvasható, és magyar nyelven írták, i. e. 1213 – 1203 között.


Ozirisz lakoma közben

Ozirisz a fény-delej oszloppal látható a domborművön, lakoma közben. Talán felesleges ismét felhívni a figyelmüket, a honlapon olvasott magyar nyelvű leletek nem az Ural-szibériai térségből kerültek elő, és nem a finnugor területeken találhatók. Az első latin betűs nyelvemlékünket sokezer évvel megelőzik.
Az olvasás iránya jobbról-balra, a vízszintes sorokat fentről lefele olvasom:
Vízszintes sorok jobbról-balra olvasva:


1, ...Est (=értsd Nyugat) Égi-ta (értsd: Egyiptom) fekete napura (értsd: Napkirálya), népén fényes magyar(od), föld nagyura. Úr+bot (értsd: árpádi) népe életében országod földjén ezer...

2,...Magyar úrfők, napotthoni (értsd: núbiai) feketék főznek. Urad, népe élete(d) nagyura. Magyar királyunk a két honod nagyura. Égi-ta (=Egyiptom) 3 hona (ura).

3, 3-szorosan nagyúr, ez hona kő várában, fő kővárában kő urunk (=országonk ura), napurunk (=Napkirályunk).
Függőleges oszlop:

4, Magyarod, Árpádok másának kő (=köll, értsd= kell) bárány (értsd bárány étel).

A feje előtti vízszintes sor:

Magyarod, aki itt 3-szorosan úr.
Képírás: az asztalon ételeket látunk. Ősúr (=Osir -is alakja): dzsed-delej, fény oszloptól, pirossal jelötem a képen fehér alapon szorszámozva:

1,-fény oszlopa: Fényességes

2,-marka: ma

3,-karja: kar

4,-teste: úr.

5,- az úr széke lába oroszlános láb, magaru=magyar

6,-az úr széke = úrszék: ország

7, a szék szögletes alakja: hon

8,-a lába: abba, -ban,-ben szótag.

Összeolvasva, mai szavainkkal: 

  Nyugat Égi-ta (értsd: Egyiptom) fekete Napkirálya, népén fényes magyar, föld nagyura, Árpádi népe életében. Országod földjén ezer Magyar úrfőnek, napotthoni (értsd: núbiai) feketék főznek. Urunk a népe élete nagyura. Magyar királyunk a két hon nagyura. (Alsó és Felső Egyiptom)  Égi-ta (=Egyiptom) 3 hona(Alsó és Felső Egyiptom, és Núbia)ura. 3-szoros nagyúr, (ez hona kő várában), fő kővárában országonk ura, Napkirályunk.

 Magyar urunknak, Árpádok másának kő (=köll, értsd= kell) bárány (értsd bárány étel).

A feje előtti vízszinte sor: Magyarunk, aki itt 3-szorosan úr.

Képírás: az asztalon ételeket látunk. Ősúr (=Osir -is alakja): dzsed-delej, fény oszloptól, pirossal jelötem a képen fehér alapon szorszámozva:  Fényességes magyar úr, Magyarország honában.
 Talán felesleges újra felhívni a figyelmet arra, hogy a tárgyalt írott magyar nyelvemlékek nem az Ural hegység vidékéről kerültek elő, hanem a Nílus felső völgyéből és hogy az egyiptomi-magyar közös szavak nagy dörömböléssel követelik, a magyar eredet ural- szibériai elméletének módosítását.

" A TUDÁST ...  INGYEN KAPTÁTOK, INGYEN IS ADJÁTOK..."


A magyar nyelv ősiségéről a tudós által

Rövidfilm:mint előző leleteknél olvasták a királycímek a Mén, Ménrót, Nimród nevet gyakran tartalmazták. Gyakori az Árpádi, és Turul, Szent Sólyom családjához való tartozás hangoztatása.

Ennyi helyen éltek magyar népek, és nevezték el magyarnak, sok egyéb más magyar elnevezés mellett lakhelyüket.

MAGYAR HELYNEVEK!http://www.rovasoldal2.eoldal.hu

Megjegyzések

 1. EZ FANTASZTIKUS ! KÖSZÖNÖM! ELVITTEM :)

  VálaszTörlés
 2. Eppen ezekben a napokban rombolják le Ninivét, Nimródnak templomát és pusztítják el mindazt, ami a hamisságra rávilágíthat.

  VálaszTörlés

Megjegyzés küldése

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Dr. Papp Lajos kirohanása: "milliók fognak meghalni a hazugság miatt".

Magyarországon a balliberális értékrend nem más mint a magyar nemzet kifosztása, eladósítása és tönkretétele.

A magyar nyelv egy kódolt kozmikus ősnyelv!

Rendszer és értékrend váltás!

Rönkházak, Gerendaházak, Faházak és a természet páratlan kombinációja!

Csatlakozzatok az alkotmányos Magyarországhoz, mert az alaptörvény érvénytelen!

A súlyos betegségek szellemszinten és lélekszinten gyógyítható, eszközök és szerek nélkül.

Új közösségi hálózat indult, amely hasonló a facebook-hoz, de itt az aktív tagok pénzt kereshetnek.

Nemzetgyilkossági kísérlet a magyarság ellen! Világra szóló aljas bűnök, TRIANON !