MIT MOND A KORÁN ÉS A TALMUD A NŐKRŐL ÉS MIÉRT KELL A MIGRÁNS?

Az alábbiakban olyan részleteket és tanításokat adunk közre, melyek egyrészt a Koránból, a muzulmán vezérelveket lefektető iszlám szent könyvből származnak, másrészt a Hadithokból, olyan iszlám szövegekből, amelyek arról szólnak, hogyan kell a Korán útmutatásait a gyakorlati életben megvalósítani. A muszlimok Allah akaratának tekintik a Hadithokat.

A Korán a férfiak erőszakhoz való jogáról!

• Ha egy férfi attól tart, hogy feleségében lázadás van, először intse meg. Ha ez nem használ, joga van arra, hogy szexuálisan se közelítsen hozzá. Ha ez sem válik be, megverheti. (Korán 4:34)

• A férfi enyhén megverheti feleségét, ha 1. nem úgy ékesíti magát, ahogy ő elvárja; 2. nem hajlandó szexuális kapcsolatra, és nincs erre törvény adta kifogása; 3. nem hajlandó megfürdeni az imához való megtisztulás céljából; 4. a férje engedélye nélkül külföldre utazik. (A Hadith Miskat al-Maszabit angol nyelvű fordításához fűzött lábjegyzet)

• A férfit nem kell kérdőre vonni, hogy miért ütötte meg feleségét, hiszen ez megkérdőjelezhetetlen joga. (Ibn Kaathir, kommentár a Korán 4:34-hez)

• A verés visszatérít a magatartási elhajlástól, és jólesik a nőknek. Némely nő nem ismeri fel az általa szeretett férfi erejét… csak amikor a férfi fizikailag leigázza. (Sajid Qutb, kommentár a Korán 34:4-hez)

• A férfi a nőhöz képest felsőbbrendű. (Korán 2:228, 4:34)

• A férj isteni eredetű jogokkal rendelkezik felesége fölött. (Hadith Miskat al-Maszabih)

• A nők intelligencia, háládatosság és vallás tekintetében csökkent képességűek. (Hadith Sahih al-Bukhari)

• A nők „játékszerek”. (Hadith No. 919)

• A nők tévelygése elképesztő, gonoszságuk ragályos, legfőbb jellemvonásuk a rossz természet és a csekély értelem. (Hadith Ihj’a ’Uloum ed-Din)

• Két nő tanúvallomása egy férfi tanúvallomásával ér fel. (Korán 2:282)

• Ha egy nő kilép a házból, az örömet okoz az ördögnek. (Hadith Ihj’a ’Uloum el-Din)

• A nőknek nemcsak azért kell „hidzsabot” (fátylat, leplet) hordaniuk, hogy a maguk erkölcsi tisztaságát megőrizzék, hanem azokét a férfiakét is, akik megláthatják őket. (Mohamed Sza’id Ramadan al-Buti hadithja)

• Egy férfi négy nőt vehet feleségül (egyes szövegek szerint kilencet, mások szerint bármennyit), és korlátlan számú rabszolgalánnyal létesíthet szexuális kapcsolatot. (Korán 4:3)

• A férjnek joga van a feleségét megakadályozni abban, hogy az asszony az előző házasságából származó gyermekéről gondot viseljen. (Hadith al Figh ’ala al-Mazahib al-Arba’a)

• A férfiak a Paradicsomban folyamatos szexuális élvezetben részesülhetnek páratlan szépségű szűz nőkkel és fiatal fiúkkal. (Korán 44:51-54, 55:56-58, 55:72, 56:17)

• Ha a feleség templomba viszi a gyerekét, a férjnek joga van elvenni tőle a gyermeket. (Hadith al Figh ’ala al-Mazahib al-Arba’a)

• A férfi részéről leereszkedés az, hogy életét egy nővel tölti. A nő ezt a kegyet, bármilyen áldozatot is hoz, nem tudja meghálálni. (Szujuti hadithja)

• A férfitől elvárható, hogy támogassa feleségét „cserében azért, hogy az asszony a férfi házában be van zárva”. Ezt a támogatást a férfi megvonhatja, ha a nő engedély nélkül elhagyja a házat; nem hajlandó szexuális kapcsolatra; úgy csókolja meg a fiát, ami a férj szemében kéjelgésnek tűnik; ha súlyosan megbetegszik; vagy ha egy másik férfi megerőszakolja. (Hadith al Figh ’ala al-Mazahib al-Arba’a, Az Iszlám Enciklopédiája)

• A nők nagy része pokolba fog jutni. (Hadith No.33 és 301)

Forrás: Elizabeth Farrel - Married to Muhammed, Charisma, 2000. júniusMIT MOND A TALMUD A NŐKRŐL!


A nőt csak másodrendű tényező­nek, inkább eszköznek tekinti, aki a férfi szükség­leteit és a fajfenntartás céljait van hivatva szolgál­ni, s még a vallási szertartásokból is kirekeszti. Ebből a Talmudnak az az elve látszik kidomborod­ni, hogy a nő, aki mint gyengébb képességű, ne is ismerje a főbb irányelveket és így a zsidóság belső élete a külvilág előtt zárt maradjon.

Ezen cél elérésére a fent látott módszer szerint a nő megvetésére tanít:


”T. Sabboth 146. a. lap...

Miért piszkosak a nemzsidók? Mert ők nem álltak a Sinai hegyen. Mikor ugyanis a kígyó Évával volt, szennyet lövelt bele: az izraelitáknál, akik a Sinaj hegyen voltak, ez a szenny elveszett, de a nemzsidók­nál megmaradt.

”T. 152. a. lap...

„Az asszony egy zsák, amely tele van szennyel.”

”T. Joma 18. b. lap...

Rabh rabbi, valahányszor Darsisba érkezett, kihirdette: Melyik asszony akar egy napra hozzám tar­tozni?

Rachmann rabbi valahányszor Sekanzibba érkezett kihirdette: Melyik asszony akar egy napra hozzám tartozni?

”T. Kethuboth 62. b. lap...

Abajje mondá: Az asszony előtt egy kab kicsapongás többet ér, mint tíz kab önmegtartóztatás.

Hozzászoktatja a gyermeket, hogy a nő csak eszköz, akivel szabadon rendelkezik.


”T. Joma. 75. a. lap...

Jaze rabbi mondá: Az Úr megátkozta az asz­szonyt és mégis mindenki szalad utána.

Az asszony szava értéktelen, sőt rossz, amit a férfi ha meghallgat, elkárhozik.

”T. Baba Mezzia 59. a. lap...

Aki a felesége tanácsa szerint cselekszik, az a tisztítótűzbe jut.

A nő az imádságban, vagyis vallási szertartá­sokban nem részes.


”T. Berakhot 45. b. lap...

Csak három férfi köteles a közös asztali imádság elmondására, kettő azonban nem.

Az asszonyok, még ha százan vannak is, nem számítanak. Ugyanez áll a rabszolgákról is.

A nő a törvényen kívül áll.


”T. Baba Mezia 50. oldal...

Az olyan ember számára, akit asszonyok öltek meg, nincs se törvény, se bíró. (Minek hagyta magát!)

A megvetésnek legnagyobb mértéke cseng ki ezen sóhajból:

”T. Kiddusin 82. a. lap...

A világ ugyan sem férfiak, sem asszonyok nélkül nem állhat fenn, azonban jó annak, akinek fiai vannak és jaj annak, akinek lányai vannak.

A belenevelés sikerének biztosítására elmondja naponta imádságként a zsidóval, hogy:


”T. Menachot 44. a. lap...


Meir rabbi mondá: Az ember köteles mindennap ezt a három áldást mondani: Áldott legyen a Szent, hogy nem teremtett engem nemzsidónak, hogy nem teremtett engem asszonynak, s hogy nem teremtett engem butának.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ideje lenne ébredni és felfogni hogy az egész univerzum a szeretetből lett és az életről szól, nem pedig a pusztításról.


Az a vallási dogmarendszer, amelyik kiválaszt, mások fölé emel, mások eltaposására, kihasználására, legyilkolására buzdít, annak semmi köze a Teremtő Istenhez. Ilyen például az ószövetségi Istenkép amit össze mostak Jézussal és szép lassan ma már a mai kereszténység Szent könyve lett, amiből csöpög a vér, a bosszú, és a mások eltaposása. 

Jézus világosan beszélt: "Én nem küldettem máshoz, csak Izráel házának elveszett juhaihoz.","Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja." EZ VAN MA, ETTŐL A megosztó, gyűlöletkeltő, álszent, megtapasztalás nélküli VALLÁSI és POLITIKAI SÁTÁNI RENDSZERTŐL SZENVED AZ EGÉSZ EMBERISÉG. Az egész univerzum a szeretetből lett és az életről szól. Minden pusztítás amit tapasztalhatunk a bukott angyalok és teremtményeinek végterméke, akik ember és Isten közé álltak, hogy a saját maguk által kreált és Isteni törvényeknek beállított hazugságokkal, napi szinten felhasználják az embereket EGYMÁS ELLEN, a megosztásra, a gyűlöletkeltésre, a félelem keltésre, a hazugságok terjesztésére, és ha kell egymás legyilkolására, hogy ezáltal biztosítsák saját hatalmukat, AMI SZEMBE MEGY MINDEN UNIVERZÁLIS TÖRVÉNNYEL EZ A KÁIN ÉS ÁBEL MODELL, AMI ELEVE A PUSZTULÁSRA VAN ÍTÉLVE. Nincs olyan ....izmus(kommunizmus, nácizmus, liberalizmus, globalizmus stb..)ami ezt megmenthetné. Jézus: "Minden palántát, amelyet nem az én mennyei Atyám ültetett, ki fognak gyomlálni."


Ez a betelepítési fajkeverés és pusztítás is kizárólag azoknak az érdeke akik szintén soha sehol nem tudtak beilleszkedni és létezésük óta a megosztásból, a gyűlöletkeltésből és a kifosztásból élnek mások kárára. 

Most éppen a bevándorlókat tolva maguk előtt tudatosan végeztetik ezt a pusztítást, hogy ezzel fedjék le mindazt a mocskot, és hazugságot, amivel évszázadokon át, zsarolták, fosztogatták és hazugságban tartották az egész emberiséget, történelmi és vallási szinten egyaránt.

MOST MÁR ÉRTED MIÉRT KELL A MIGRÁNS ÉS KIK ÁLLNAK A HÁTTÉRBEN?
Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Dr. Papp Lajos kirohanása: "milliók fognak meghalni a hazugság miatt".

Hogyan védi jogainkat és tulajdonunkat a Szent Korona a mai illegitim rendszerrel szemben.

A fáraók királycímei magyar nyelven íródtak, ma is jól olvashatók - A hieroglif írás is magyar írás!

Mit jósol Nostradamus Magyarországra (Pannóniára) vonatkozóan?

Rönkházak, Gerendaházak, Faházak és a természet páratlan kombinációja!

Rendszer és értékrend váltás!

Csatlakozzatok az alkotmányos Magyarországhoz, mert az alaptörvény érvénytelen!

A súlyos betegségek szellemszinten és lélekszinten gyógyítható, eszközök és szerek nélkül.

A világ leggazdagabb emberei (top 10)

Megváltás ! Teljesen kiforgatták Jézus beszédét !